Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | Друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 114379
СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ВІТАМІНІЗОВАНОГО СОУСУ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) патент не діє патент не діє
(11) 114379 (51) МПК (2006)
A23L 23/00
(24) 25.05.2017
(21) a201604746 (22) 28.04.2016
(41) 10.11.2016, бюл. № 21
(46) 25.05.2017, бюл. № 10
(56) Рогачев В.И. Справочник по производству консервов. - М.: Пищевая промышленность, 1974. - Т.4. - С. 440-445
UA 51028 U, 25.06.2010
UA 51739 U, 26.07.2010
UA 26754 U, 10.10.2007
UA a201204535, 25.12.2012
Гореньков Э.С., Горенькова А.Н., Усачева Г.Г. Технология консервирования. - М.: ВО ''Агропромиздат'', 1987. - С. 65, С. 104-105
Малежик І.Ф., Бессараб О.С., Бандуренко Г.М., Левківська Т.М. Дослідження процесу сушіння морквяних вичавок при одержанні сухої каротиновмісної добавки // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка ''Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв''. - Х., 2014. - Вип. 152. - С. 150-156 (знайдено в Інтернеті 28.03.2017 URL: ?  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vkhdtusg_2014_152_23?)
Салавеліс А.Д. Овочеві муси для оздоровчого та профілактичного харчування // Збірник тез доповідей 75 наукової конференції викладачів академії. - Одеса, 2015. - С. 132-133 (знайдено в Інтернеті 28.03.2017 URL: ? http://www.onaft.edu.ua/download/konfi/tezy_teacher_2015.pdf?)
Рыбакова Т.М., Масанский С.Л., Рыбакова Я.А. Разработка рецептур и оптимизация технологии получения кулинарных соусов для школьного питания // Стан і перспективи харчової науки та промисловості : матеріали міжнародної науково-технічної конференції. Тези доповідей. - Тернопіль, 8-9 жовтня 2015 року / МОН України, ТНТУ імені Івана Пулюя - Тернопіль, 2015. - С. 34 (знайдено в Інтернеті 28.03.2017 URL: ?http://kaf-hb.tntu.edu.ua/index/Materials.pdf?)
(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ (UA )
(72) Бандуренко Галина Михайлівна (UA ); Бессараб Олександр Семенович (UA ); Левківська Тетяна Миколаївна (UA ); Лехнівська Світлана Василівна (UA )
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA )
(98) НУХТ, відділ інтелектуальної власності
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601
(UA)
(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ВІТАМІНІЗОВАНОГО СОУСУ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.629712104797 сек